عضویت

اساتید محترم زبانهای خارجی

جهت عضویت در انجمن صنفی اساتید زبان های خارجی، لازم است مدارک ذیل را که جهت احراز هویت مدرسی می باشد ، به آدرس ایمیل info@ailtmail.ir  ارسال فرمایید.

1-     تصویر کارت ملی.

2-     تصویر صفحه اول شناسنامه.

3-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط با مدرسی زبان های خارجی.

4-    تصویر گواهی شرکت در دوره های روش تدریس TTC یا هرگونه مدرک رسمی مدرسی زبان های خارجی.

5-     درخواست کتبی عضویت در انجمن و امضاء آن .

/ 0 نظر / 20 بازدید